Generelle handelsbetingelser for Mamoba ApS

1.0. Generelt:

1.1. Nærværende betingelser gælder for alle Mamobas ydelser:

 • UHP-Waterjetting
 • Sandblæsning
 • Magnetcrawler
 • Overfladebehandling af tanke og siloer
 • Afrensing af tanke og skibe
 • Facaderens af ejendomme
 • Industrirengøring
 • Fliserens
 • Betondemolition
 • Kranopgaver
 • Renovering af specialgulve

1.2.Den der rekvirerer eller bestiller ydelser hos Mamoba betegnes i nærværende betingelser som kunde.

1.3. Mamoba forbeholder sig ret til at ændre betingelser, og de til enhver tid gældende betingelser findes på
www.mamoba.dk

1.4. Levering sker til kundens virksomhed eller en anvist adresse, med mindre andet er aftalt med kunden

3.0. Arbejdtets udførelse

og placeret i omgivelser og på en sådan måde at, Mamoba kan udføre sit arbejde uforstyret. Kan Mamoba ikke rettidigt udføre sin ydelse på kundens adresse, som følge af kundens forhold, godtgør kunden Mamobas merudgift, herunder ventitid som følge af forsinkelsen.

4.1. Timepris er 1.980,00 DKK ex. Moms

4.2. Betalingsbetingelser er netto kontant + 8 dage.

4.3. I tilfælde af for sen betaling beregner Mamoba kunden rente på 2% pr. Påbegyndt måned

4.4 Mamoba beregner rykkergebyr på 100,00 DKK pr. Fremsendte rykker, endvidere opkræves der et gebyr på 250,00 DKK såfremt Mamoba må overdrage sagen til advokat, med anmodning om inkasso for sit krav/tilgodehavende.

4.5. Eventuelle modkrav fra kunden berettiger ikke kunden til modregning i betalingen

5.0. Forsinkelser og tidsfristforlængelser:

5.1. Mamoba er er berettiget til tidsfristforlængelser, ved (i) ændringer i arbejdets art og omfang som kunden kræver af Mamoba (ii) eller 3. mands forsinkelse eller mangelfulde leverancer, (iii) force majeure eller en opstået situation uden Mamoba er skyldig,
eller følgende begivenheder som mamoba ikke er herre over f.eks. Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out, virus-epidemier, hærværk, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejr som forhindrer eller forsinker arbejdet. Hvis arbejdet
standses eller forsinkes af offentlige påbud eller forbud fra arbejdstilsynet eller anden myndighed tilsvarende.

6.0. Produktansvar:

6.1. Mamoba er ikke ansvarlig for skader undere følgende punkter:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens leverancen er i kundens besiddelse.

b) På produkter fremstillet af kunden, eller produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre. Som disse produkter som følge af elementet forårsager.

6.2. I intet tilfælde er Mamoba ansvarlig for dagbøder, drifttab, tabt fortjeneste, øvrige økonomiske konsekvenstab.

6.3. Kunden skal holde Mamoba skadesløs i den udstrækning Mamoba pålægges ansvar overfor 3. mand for sådanne skader og sådant tab, som Mamoba ikke er ansvarlig for.

6.4. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne, om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav
der er rejst mod Mamoba.

7.0. Ansvar for mangler og ansvarsbegrænsning:

7.1. Omkostninger til de-montage og gen-montage af og transport til valgt adresse af Mamoba dækkes ikke af Mamoba, såfremt kunden reklamerer over en mangel, og det viser sig, at der ikke er foreligger nogen mangel, som Mamoba måtte bære ansvaret for, har Mamoba
ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Mamoba

7.2. I intet tilfælde er Mamoba ansvarlig for dagbøder, drifttab, tabt fortjeneste, øvrige økonomiske konsekvenstab.

8.0. Forsikring

8.1. Mamoba er dækket af ansvar for tingskade på 10.000.000,00 DKK for personskade 15.000.000,00 DKK samt alle lovpligtige forsikringer for medarbejdere.

9.0. Værneting:

0.1. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, Byretten i København er aftalt som værneting.